Accesul pe website-ul restaurantizabella.ro se supune termenilor din prezenta politica de confidențialitate. In cuprinsul acesteia explicam ce date cu caracter personal prelucram, de ce le prelucram si in ce scop. De asemenea, ne exprimam angajamentul ferm de a proteja informațiile personale ale utilizatorilor și clienților, actuali sau potențiali, ai acestui website și ai rețelelor de socializare asociate restaurantului, precum si de a le stoca respectiv prelucra in condiții de siguranță. Prezenta politica de confidențialitate poate fi schimbata in orice moment, actualizările si modificările fiind valabile imediat după afișarea pe website.

Operatorul de date cu caracter personal

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor si in conexiune cu prezenta politica de confidențialitate revine societății Izabella S.R.L., o entitate juridica organizata si funcționând in baza legilor românești, cu sediul in strada Nicolae Bălcescu nr. 35, orașul Toplița, județul Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/598/1992 și având cod unic de identificare 534840 (“Restaurant Izabella”). Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, societatea noastră este operator de date cu caracter personal. Pe website-ul restaurantizabella.ro/ pot fi prezente link-uri pentru accesarea altor website-uri ale căror politici privind prelucrarea de date sunt diferite și trebuie verificate in mod individual, Restaurantul Izabella nefiind responsabil pentru informațiile oferite sau datele colectate de alte website-uri.

Noțiunile de date cu caracter personal si prelucrare de date

Vom folosi noțiunea de “date cu caracter personal” pentru a ne referi la orice informație privind o persoana fizica identificata sau identificabila, iar prin conceptul de “prelucrare de date personale” ne vom referi la orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

Colectarea datelor cu caracter personal

Oferim serviciile noastre prin intermediul restaurantizabella.ro/ și a paginii de facebook aparținând Restaurantului Izabella și colectăm prin aceste mijloace date de identificare (nume, prenume), date de contact (telefon, email), adresa de domiciliu, adresa de ip, alte detalii relevante de facturare,  numărul de clienți ori participanți la evenimente, date despre comenzi, precum și fișiere de tip cookie. Informațiile personale sunt colectate de la utilizatorii website-ului sau de la persoanele care folosesc formularele online ori datele noastre de contact pentru a solicita servicii (rezervări, organizări de evenimente sau catering) ori pur și simplu pentru a cere informații.

Sursa datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de utilizatori și clienți, actuali sau potențiali, in mod direct precum si datele generate pe baza acestora. Putem colecta date cu caracter personal in momentul in care utilizați website-ul precum si in contextul prestării serviciilor promovate prin intermediul website-ului sau a serviciilor de socializare, precum este cazul în care accesați pagina de Facebook a Restaurantului Izabella.

Scopurile prelucrării

Prelucrăm informațiile personale în scopuri determinate și legitime în vederea promovării serviciilor noastre, a prelucrării comenzilor, rezervărilor, a solicitărilor de organizare a evenimentelor sau de furnizare a serviciilor de catering, în vederea administrării website-ului restaurantizabella.ro/ și a paginii de Facebook a Restaurantului Izabella, pentru a răspunde la întrebări si solicitări, pentru a ne conforma obligațiilor contractuale (în vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării comenzii, informării clientului privind stadiul Comenzii) sau legale, pentru constatarea sau revendicarea unor drepturi în instanță precum și pentru alte scopuri asociate scopurilor anterior enumerate (spre exemplu, în vederea oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media). De asemenea, uneori reținem prin intermediul fișierelor cookie acțiunile și preferințele utilizatorilor pentru îmbunătățirea experienței acestora de navigare si sporirea funcționalității website-ului ori pentru promovarea serviciilor Restaurantului Izabella.

Temeiurile legale care justifica prelucrarea

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și se întemeiază pe consimțământul persoanei vizate, pe baze
contractuale, legale sau pe motive ce țin de protejarea interesului nostru legitim de promovare a serviciilor ori de apărare a drepturilor. Astfel, prelucrarea datelor personale va avea un temei contractual în situația în care clienții efectuează rezervări sau pe un temei legal atunci când folosim datele pentru a ne îndeplini obligațiile legale specifice oferirii de servicii ce țin de organizarea evenimentelor, precum emiterea facturilor sau prelucrarea acestor facturi. Prelucrarea datelor specifice fișierelor cookie poate avea loc inclusiv în temeiul consimțământului utilizatorilor website-ului atunci când aceștia sunt de acord cu utilizarea unor cookie-uri de marketing. Totodată, urmărim interese legitime precum asigurarea funcționării website-ului sau pentru protejarea unor drepturi în instanță.

Obligativitatea comunicării datelor

Comunicarea datelor nu este obligatorie daca prelucrarea informațiilor personale se realizează doar in temeiul acordului utilizatorilor platformei. Cu toate acestea, prelucrarea devine obligatorie, atunci când este necesar să ne conformam unor obligații contractuale sau legale, ori justificată, când trebuie sa ne apăram interesele legitime.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acorda consultanta sau ne asista în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță respectiv sa permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmpla cu furnizorii de servicii IT (precum furnizorul folosit pentru comunicarea email-urilor, pentru procesarea plăților online, furnizorii de servicii de contabilitate, facturare sau servicii juridice), ale căror servicii le-am contractat, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Perioada de stocare a datelor

Datele personale prelucrate prin intermediul restaurantizabella.ro/, a paginii de facebook a Restaurantului Izabella ori prin interacțiunea cu Restaurantul Izabella vor fi păstrate pentru o perioada determinată în conformitate cu prevederile legale sau interesul nostru legitim. Acestea vor fi prelucrate, în majoritatea cazurilor, pe durata prestării serviciilor și ulterior păstrate pentru perioada impusă regulamente sau norme aplicabile privind obligațiile de păstrare a documentelor sau privind obligațiile de a răspunde solicitărilor autorităților publice.

Masuri de securitate

Acordăm o importanță sporită prelucrării datelor cu caracter personal și ne angajăm să luăm toate măsurile de precauție pentru siguranța acestora pe parcursul desfășurării activităților de prelucrare a acestora. In acest sens, implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare întreprinse.

Drepturile persoanelor a căror date le prelucrăm:

(i) dreptul de retragere a consimțământului, când prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământ;
(ii) dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor, exercitat în condițiile prevăzute de lege;
(iii) dreptul de acces asupra datelor;
(iv) dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete, prin adresarea unei solicitări în acest sens către Restaurant Izabella;
(v) dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”), atunci când nu mai subzistă motivele care au stat la baza prelucrării datelor;
(vi) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vii) dreptul de a solicita transmiterea datele către alt operator, în cazul îndeplinirii cerințelor prevăzute de legislația în materie de protecție a datelor;
(viii) dreptul de opoziție;
(ix) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
(x) dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

Toate aceste drepturi sunt aplicabile in funcție de situația concretă de prelucrare și pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, printr-o cerere înaintată direct sau transmisa prin posta la sediul Restaurantului Izabella situat în strada Nicolae Bălcescu nr. 35, orașul Toplița, județul Harghita sau transmisă pe adresa de e-mail office@restaurantizabella.ro.